BLOG//KOLUMNA24

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego: Założenia teoretyczne dla Polski i USA

Marcin Jankowski  •  19/February/2018 (03:12)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to dokument, który określa długofalowo teoretyczne - działania i politykę Polski - aby przeciwdziałać wszelkim konfliktom zbrojnym oraz innym zagrożeniom nie tylko militarnym mogącym zagrozić byt istnieniu naszej państwowości. Startegia ma na celu znalezienie odpowiednich metod i optymalne realizowanie zadań przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków. W związku z rosnącą rolą Polski na arenie międzynarodowej Polska staje przed nowymi wyzwaniami jakim jest zwiększenie potencjału odstraszania oraz obrony kraju na zachodzące zmiany w układzie stosunków międzynarodowych.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego: Założenia teoretyczne dla Polski i USA

Analiza otoczenia, szans i zagrożeń


Polska należy do wielu organizacji na arenie międzynarodowej, a także nawiązuje różnego rodzaju sojusze na płaszczyźnie wojskowej lub gospodarczej angażując się przy tym w rozwiązywanie globalnych problemów na miarę swoich możliwości. Spośród wszystkich sojuszy najważniejszymi z nich jest udział w NATO oraz Unii Europejskiej. Pierwszy z nich ma na celu zapewnić gwarancję bezpieczeństwa w przypadku agresji wojskowej z zewnątrz. Unia Europejska natomiast spełnia rolę gwaranta bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego dla naszego kraju.


Rosnąca rola Polski na arenie międzynarodowej to zaangażowanie się w konflikt w Mali i Środkowej Afryce. Choć jest to minimalne zaangażowanie z naszej strony może wskazywać na chęć rozwiązywania problemów społecznych i zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnym narodom umożliwiając im samo stanowienie. Ponadto na świecie zauważalne są działania naszych organizacji niosących pomoc humanitarną innym społeczeństwom jak Polski Czerwony Krzyż czy Polska Akcja Humanitarna. Działania te budują pozytywny wizerunek naszego państwa na arenie międzynarodowej.

Podtrzymaniem naszej polityki, która ma na celu rozwiązywanie konfliktów na drodze prawa międzynarodowego i procedur jest opowiedzenie się przeciwko agresji Rosji na Ukrainę na drodze dyplomatycznej. Jako jeden z byłych krajów bloku wschodniego stanowczo opowiedzieliśmy się po stronie Ukrainy. Co ważne działania te mają duże poparcie wśród społeczeństwa Polski.

Obecna sytuacja polityczna w regionie stwarza możliwość zaangażowania nas w konflikt lokalny bądź regionalny w związku z obecną sytuacją polityczną na naszej wschodniej granicy. Jednym z głównych zagrożeń dla Rzeczpospolitej Polskiej jest agresywna polityka naszego wschodniego sąsiada - Rosji. Jej model realizacji swoich celów zakłada prowadzenie polityki nacisku oraz wymuszeń przy wykorzystaniu swojej siły militernej. Od pewnego czasu widoczne są aspiracje mocarstwowe Rosji, która posiada drugie co do wielkości siły zbrojne na świecie. Przykładem tego może być polityka Rosji wobec Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii czy Gruzji oraz wcześniej wspomnianej już Ukrainy.

Kolejnym wielkim wyzwaniem przed Polską jest zagrożenie terroryzmem. Polska jako aktywny sojusznik USA uczestnicząca w koalicji antyterrorystycznej powinna być gotowa do realizowania zobowiązań militarnych w tym zakresie na arenie międzynarodowej. Istnieje także realne zagrożenie atakami terrorystycznymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej właśnie z rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej.

Ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego w związku z nowymi zagrożeniami jakimi są ataki internetowe. Skutkują one brakiem dostępu do infrastruktury sieciowej a tym samym ograniczają dostęp do informacji lub wręcz przeciwnie ingerują w masowe media w celu tworzenia propagandy. Działania te mogą destabilizować sytuację wewnętrzną kraju lub stanowić obok siły militarnej drugą siłę destabilizując działanie systemów obronnych państwa.

Polska jako kraj, który aktywnie angażuje się w różne przedsięwzięcia międzynarodowe jest również narażona na aktywne działania obcych służb wywiadowczych, które chcą uzyskać dostęp do informacji niejawnej. Ich upublicznienie może mieć negatywne skutki w wizerunku naszego kraju wobec naszych sojuszników i utratę ich zaufania.

Spoglądając w przyszłość powinniśmy także zwrócić uwagę na sytuację wewnętrzną kraju w kontekście problemów demograficznych jakim są: starzenie się społeczeństwa oraz duża emigracja zarobkowa, która może w konsekwencji doprowadzić do braku siły roboczej i problemami gospodarczymi. Rozwiązaniem tego będzie umożliwienie dostępu do dóbr i usług dla różnych warstw społecznych oraz bardzo ważnej kwestii, jakim jest dostęp do systemu zdrowotnego.

Strategia Polski jako państwa


Polska mimo uczestnictwa w wielu sojuszach za główny przyjęła uczestnictwo w NATO, który realnie pozwoli zapewnić wsparcie w przypadku ewentualnego zagrożenia militarnego czy informacyjnego. Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden z filarów NATO poprzez zwiększenie swojego zaangażowania w Europie Wschodniej, stanowi naszego najważniejszego sojusznika po za europejskiego. Bezpieczeństwo militarne ze strony Unii Europejskiej może okazać się nie wystarczające ze względu na różnice w działaniach poszczególnych państw członkowskich oraz trudna ścieżka decyzyjna, do możliwości użycia sił militarnych.

W związku z tym Polska jako kraj stanowiący o sobie, przyjęła że głównym priorytetm w obronie naszego kraju będzie stworzenie własnych sił mogących odstraszać potencjalnych agresorów a dopiero w drugiej kolejności liczyć na zobowiązania naszych sojuszników czy działania dyplomatyczne. Rozwój naszego potencjału obronnego jest kluczową sprawą w dalszym rozwoju naszego bezpieczeństwa.

Aby realnie myśleć o odstraszaniu przeciwnika Polska powinna mocniej realizować politykę ćwiczeń mających na celu odpowiednio ocenić gotowość bezpieczeństwa militarnego i być gotowa na realizowanie różnych scenariuszy potencjalnych konfliktów. Ważną kwestią w tym zakresie będzie zwiększenie siły zbrojnych ilościowo i jakościowo. Bardzo ważne w tym zakresie będzie także przygotowanie odpowiedniego zaplecza jakościowego czyli nowoczesnego sprzętu wojskowego mającego ułatwić realizację założonych celów. Aby temu sprostać należy maksymalnie wykorzystać krajowy przemysł obronny poprzez programy modernizacyjne naszej armii.

Polska powinna skupić się na obronie własnego terytorium oraz w tych aspektach, które będą wpływały na obronę w ramach sojuszy. Powinniśmy usprawnić proces decyzyjny, a także zwiększyć siły oraz środki do zwalczania zagrożenia. Bardzo ważne jest także uczestniczenie we wspólnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa wspólnotowego w ramach NATO czy UE. W ramach takiej współpracy głównym celem ma być obrona naszej wschodniej granicy przed ewentualnym zagrożeniem.

Czynnik informacyjny odgrywa ważną rolę w działaniach bezpieczeństwa, a za ich zbieranie i analizowanie odpowiedzialne powinny być odpowiednie służby wywiadowcze. Do ich głównych zadań należy: informowanie odpowiednich instytucji państwowych o potencjalnych oraz istniejących zagrożeniach wpływających na obronność naszego kraju, a także w każdym innym aspekcie funkcjonowania naszego państwa.

Polska zakłada także udział w działaniach społeczności międzynarodowej w sposób wybiórczy tzn. angażując się jedynie w te działania, które sa poparte prawem międzynarodowym oraz w takich, w których będzie mógł być użyty komponent cywilny i pomoc rozwojowa a nie od razu siły wojskowe. Chodzi o to, że Polska powinna angażować się jedynie w konflikty światowe po wcześniejszej ocenie własnych możliwości, kierunków zagrożeń i kalkulacji kosztów oraz efektów.

Zwiększając naszą siłę ekonomiczną państwa, realizujemy jedno z założeń mających na celu większą integracją w strukturach międzynarodowych. Polska jako kraj, który będzie niezależny finansowo może sama stanowić o swoim losie i nie musi podporządkowywać się wielkim centrom finansowym jakim są banki centralne. Co za tym idzie bardzo ważnny jest postęp naukowo-techniczny umożliwiający ekspansję gospodarczą na wielu płaszczyznach. Jako jeden z najważniejszych partnerów w zakresie pozyskiwania tych technologii będzie rozwój własnych ośrodków technologicznych oraz nasz partner, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki ( USA ). Dzięki temu będziemy mogli realnie myśleć o dywersyfikacji źródeł energii poprzez eksploatację konwencjonalnych źródeł energii, energii jądrowej oraz dostęp do surowców poza granicami naszego kraju.

Na bezpieczeństwo Polski składa się także potrzeba realizacji odpowiednich działań w sferze ekologicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków przemysłu, wpływających ujemnie na otaczającą nas przyrodę. Zatruwanie środowiska ma wpływ na zagrożenie życia ludzkiego, które jest podstawą istnienia każdego państwa, w tym również Polski. Aby temu zapobiec należy wprowadzić pełną kontrolę przez człowieka zwłaszcza w kontekście rozwoju w naszym kraju energii atomowej.

Kierunek inwestycyjny poszczególnych organizacji


Do zrealizowania poszczególnych założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014 ważne jest, aby zaszły zmiany na kilku kierunkach. Powinna zostać powołana odpowiednia instytucja zajmująca się koordynowaniem wprowadzanych zmian. Ponadto powinno się zapewnić poprawę infrastruktury poszczególnych obiektów w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Aby móc spójnie kierować systemem bezpieczeństwa narodowego bardzo ważne jest także ulepszanie dotychczasowych procedur w zakresie planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Niewykluczone jest także wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających odpowiednie działanie systemu bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach krajowych.

Również instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne powinny zostać dostosowane pod względem organizacyjnym, prawnym oraz informacyjnym do założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Nie zapominać należy również o najniższym szczeblu czyli o społeczeństwo, które odgrywa najważniejszą rolę w systemie. Poprzez odpowiednią edukację i media powinno się informować i szkolić obywateli w kwestiach bezpieczeństwa.

Ochrona Amerykanów i Stanów Zjednoczonych Ameryki na pierwszym miejscu!


Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump, w grudniu 2017 roku, podpisał i opublikował Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. W zaprezentowanym dokumencie, od samego początku, możemy przeczytać przewodnie stwierdzenia, odnoszące się do przyszłej roli USA na świecie. Zdaniem Prezydenta Donalda J. Trumpa, Amerykę należy stawiać na pierwszym miejscu, co oznacza że ma być ona silna, godna zaufania i pełnić rolę lidera na świecie. Według dalszych stwierdzeń w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA 2017, tylko silna Ameryka jest w żywotnim interesie całego narodu amerykańskiego, w tym rządzących, a także wspierających ją sojuszników, którzy prezentują wspólne wartości, aspiracje i interesy.

Amerykańska strategia bezpieczeństwa narodowego z grudnia 2017 roku opiera się w głównej mierze na amerykańskich zasadach, jasnej ocenie interesów USA i determinacji w stawianiu czoła wyzwaniom, przed którymi stoi światowe mocarstwo za rządów Donalda Trumpa. Jest to strategia realizmu pryncypialnego, która kieruje się wynikami, a nie ideologią. Opiera się na przekonaniu, że pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od silnych oraz suwerennych narodów, które szanują swoich obywateli w kraju i współpracują na rzecz pokoju za granicą. Ponadto opiera się na zrozumieniu, że amerykańskie zasady są trwałą siłą dla dobra na całym świecie.

Jak zaznaczono we wstępie - Stany Zjednoczone narodziły się z pragnienia życia, wolności i dążenia do szczęścia oraz z przekonania, że niewytłumaczalna siła polityczna jest tyranią. Z tych powodów nasi Założyciele stworzyli i ratyfikowali Konstytucję, ustanawiając republikańską formę rządu, którą dzisiaj się cieszymy. Jeszcze dobitniejszymi słowami Prezydent Donald J. Trump podkreśla potrzebę ochrony Amerykanów i swojej ojczyzny - Będziemy bronić naszego kraju, chronić nasze społeczności i na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo narodu amerykańskiego.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Ameryki zaczyna się od determinacji, aby chronić Amerykanów, amerykański styl życia i amerykańskie interesy. Amerykanie od dawna doceniają korzyści połączonego świata, w którym swobodnie przepływa informacja i handel. Angażowanie się w świat nie oznacza jednak, że Stany Zjednoczone powinny porzucić swoje prawa i obowiązki jako suwerenne państwo lub narazić na szwank jego bezpieczeństwo. Otwartość nakłada również koszty, ponieważ przeciwnicy wykorzystują wolny i demokratyczny system do szkodzenia Stanom Zjednoczonym.

W kolejnym akapicie wymieniono wrogów narodu, którzy swoimi działaniami bezpośrednimi bądź pośrednimi dążą do zniszczenia Ameryki i jej obywateli. Korea Północna szukająca możliwości zabijania milionów Amerykanów za pomocą jej broni jądrowej. Iran wspierający grupy terrorystyczne i otwarcie apelujący o zniszczenie USA. Dżihadystyczne organizacje terrorystyczne, takie jak ISIS i Al-Kaida, które są zdecydowane atakować Stany Zjednoczone i radykalizować Amerykanów za pomocą ich nienawistnej ideologii. Podmioty niepaństwowe jak kartele i gangi, podważające porządek społeczny poprzez handel narkotykami i handel ludźmi, które wykorzystują swoje siatki do popełniania brutalnych przestępstw i zabijają tysiące Amerykanów każdego roku.

Według oceny autorów Strategi, przeciwnicy USA celują w źródła siły amerykańskiej, w tym jej system demokratyczny i gospodarkę. Kradną i wykorzystują własność intelektualną i dane osobowe obywateli USA, ingerują w procesy polityczne, celują w sektory lotnicze i morskie oraz zagrażają infrastrukturze krytycznej Ameryki. Wszystkie te działania zagrażają podstawom amerykańskiego stylu życia. Przywrócenie legalnej kontroli granic Ameryki jest pierwszym krokiem ku ochronie Amerykańskiej ojczyzny i umocnieniu Amerykańskiej suwerenności.

Przed USA jest nowe wyzwanie jak zapobieganie atakom nuklearnym, chemicznym, radiologicznym i biologicznym, blokowanie grup terrorystycznych zanim dotrą one do Stanów Zjednoczonych. Według założeń zawartych w Dokumencie należy powstrzymać, zakłócić i pokonać potencjalne zagrożenia - Będziemy atakować terrorystów dżihadystycznych i transnarodowe organizacje przestępcze u ich źródła i demontować ich sieci wsparcia.

Ważne będzie przygotowanie odpowiedniej polityki wewnętrznej mającej na celu przygotowanie do odpowiedniego zareagowania narodu amerykańskiego w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub ataku na ojczyznę. Chodzi tu odpowiednią gotowość i odporność - na wystąpienie zagrożenia - odpowiednich instytucji rządowych, infrastruktury krytycznej oraz systemów gospodarczych i politycznych kraju.

Strategia 2017: Bezpieczne granice USA i terytorium Ameryki


Stany Zjednoczone Ameryki powinny być zwinne i elastyczne dla swoich przeciwników, nieustannie ewoluujących w swoich metodach tworzonych w celu zagrożenia Stanom Zjednoczonych. Podmioty państwowe i niepaństwowe zagrażają bezpieczeństwu Amerykanów i żywotności gospodarczej Narodu, wykorzystując luki w przestrzeni lądowej, powietrznej, morskiej, kosmicznej i cyberprzestrzeni. Narasta niebezpieczeństwo ze strony wrogich państw i podmiotów niepaństwowych, które próbują nabyć broń nuklearną, chemiczną, radiologiczną i biologiczną. Reżim syryjski, używając broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom podważa międzynarodowe normy przeciwko tej haniebnej broni, co może zachęcić więcej podmiotów do ich wykorzystywania. Również ISIS używa broni chemicznej w Iraku i Syrii. Grupy terrorystyczne nadal stosują materiały związane z bronią masowego rażenia. Grozi nam poważne niebezpieczeństwo, jeśli terroryści uzyskają nieodpowiednio zabezpieczony materiał jądrowy, radiologiczny lub biologiczny.
TAGS
strategia polska bezpieczeństwo narodowe bronisław komorowski wojsko cyberbezpieczeństwo siłyzbrojnerp rp prezydent usa stanyzjednoczone ameryka trump donald zagrożenia przestępcy
OPINIONS
Write a opinion:*
You submiting opinion as an anonymous user! You can Create Account and Log in
POPULAR
›  What is cyberspace, cyberterrorism and cybercrime?
›  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego: Założenia teoretyczne dla Polski i USA
›  Pliki DAV: Jak Otworzyć Video DAV z Kamer Przemysłowych CCTV?
›  Regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce i Europie
OPINIONS
About service Privacy policy Terms of service Facebook Twitter
© 2018 Kolumna24.com. All rights reserved.
KOLUMNA
24